سفارش تبلیغ
صبا

فعالیت عملی دانش آموزان

کلاس دوم  » کار با فلز » اتصال فلزی(جوشکاری) 


» نظر