داوطلبان آزاد طرح جامع به ازای هر درس مبلغ 30000 تومان پرداخت نموده و فیش پرفراژ شده را تا 1402/2/25 به کارشناسی سنجش تحویل نمایند.

شماره شبا تمرکز وجوه :

IR340100004080031203955893

شناسه واریز طرح جامع:

390030180140159000000226507002

همچنین فرم ثبت نام را کامل کرده و تحویل دهید.

کارشناسی سنجش آموزش و پرورش بشرویه

شماره تماس:
056-32780558

داخلی 221